Hoạt động xuất bản

Hoạt động xuất bản của Viện IRED bao gồm:

  • Biên soạn và xuất bản sách giáo dục
  • Biên dịch và xuất bản sách giáo dục
  • Tổ chức xuất bản Chuyên san giáo dục
MỘT SỐ ĐẦU SÁCH TIÊU BIỂU MÀ VIỆN IRED ĐÃ XUẤT BẢN