Hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Cụ thể các hướng nghiên cứu mà Viện IRED đang quan tâm bao gồm:

 • Triết lý giáo dục
 • Thực trạng giáo dục
 • Lịch sử giáo dục
 • Giáo dục các nước
 • Giáo dục so sánh
MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRED
 • Đề tài nghiên cứu:
  Các vấn đề về tổ chức của đại học tư thục tại Việt Nam và những gợi ý từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ

  Private higher education in Vietnam: underlying socio-institutional issues and public policy

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Hồng Đào

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn thành

  Tóm tắt

  Private higher education (PHE) in Vietnam is facing institutional issues which has referred to as internal and external governance of private universities in this study. A qualitative research method is used with semi-structured interviews and document analysis to explore each issue and trace the fundamental causes - legislation and government policy... More

  Công bố 

  Nguyen, D. T. (2015). Institutional, legal and policy issues of private higher education in Vietnam an the United States. International Journal of Comparative Education and Development, 17(2), 115-130.

  Nguyen, D. T. (May 20, 2016). Dai hoc tu thuc khong vi loi nhuan cua My: Nhung thuoc tinh noi troi [Not-for-profit private universities in the United States: Salient attributes]. Tia Sang, 10, 32-36.

 • Đề tài nghiên cứu:
  Giáo dục gia đình: Một so sánh giữa Việt Nam và Pháp

  Family Education: A Comparative Study between Vietnam and France

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Khánh Trung

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn thành

 • Đề tài nghiên cứu:
  Mẫu công dân lý tưởng được thể hiện trong triết lý giáo dục: Nghiên cứu sự thay đổi qua lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến cuối thế kỷ XX

  (On Vietnam’s History of Education)

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Bích Ngọc

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất đề cương và chuẩn bị triển khai

 • Đề tài nghiên cứu:
  Tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam

  Professionalism in Educational Research in Vietnam 

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm đề tài: Giản Tư Trung

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất đề cương và chuẩn bị triển khai