Hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Cụ thể các hướng nghiên cứu mà Viện IRED đang quan tâm bao gồm:

 • Triết lý giáo dục
 • Thực trạng giáo dục
 • Lịch sử giáo dục
 • Giáo dục các nước
 • Giáo dục so sánh
MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRED
 • Đề tài nghiên cứu:
  Nghiên cứu so sánh về giáo dục nhận thức ASEAN và về giáo dục công dân tại mười quốc gia ASEAN

  Comparative Study on Education for ASEANness and Citizenship education in Ten  ASEAN Countries

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm toàn dự án (10 nước ASEAN): Toshifumi Hirata
       - Đồng chủ nhiệm dự án tại Việt Nam: Masao Ishimura & Giản Tư Trung

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

 • Đề tài nghiên cứu:
  Hiểu về “Tự do”

  Understanding on Liberty

  Nhà nghiên cứu:
       Nguyễn Văn Trọng

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Trong quá khứ lịch sử nước ta, chính quyền trung ương của nhà nước phong kiến thường không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của người dân; công việc đó là của các vị chức sắc trong làng xã. Các thiết chế làng xã kiểm soát chặt chẽ cuộc sống cá nhân của các thành viên, kết quả là đã sản sinh ra mô hình nhân cách “con người “tiểu kỷ”, cam chịu thân phận hèn mọn, bị động, nhờ ân huệ, vun quén, xà xẻo, khôn khéo lẩn tránh...” (Trần Đình Hượu, 1988). Các thiết chế ấy không cho phép một cá tính độc đáo nào tồn tại. Xem thêm >>

  Công bố
       Nguyen, T. V. (2015). Nhung ghi chep ve quyen tu do lua chon . Ha Noi: Tri Thuc.

 • Đề tài nghiên cứu:
  Năng lực lãnh đạo giảng dạy tại các nước Đông Á: một nghiên cứu hợp tác xuyên văn hóa

  Instructional Leadership in East Asia: A Cross-Cultural Collaborative Research Study

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm toàn dự án (nhiều nước Đông Á): Philip Hallinger
       - Đồng chủ nhiệm dự án tại Việt Nam (khu vực Tp. HCM): La Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Hồng Đào

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

 • Đề tài nghiên cứu:
  Hiểu về “khai minh” và “giáo dục khai minh”

  Understanding on the Enlightenment and Enlightened Education

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm đề tài: Bùi Văn Nam Sơn

  Tình trạng thực hiện:
       - Đang thực hiện