Hoạt động của IRED

Để có thể hiện thực hóa được sứ mệnh của mình, Viện IRED triển khai các mảng hoạt động sau đây:

Trong đó, mảng “Nghiên cứu” đóng vai trò là hoạt động trọng tâm của Viện.

 

Hoạt dộng

 

 

.

Đào tạo Nghiên cứu Các dự án phi lợi nhuận Xuất bản IRED Hội thảo