Đội ngũ IRED

Đội ngũ nhân sự của Viện IRED như sau:

1.  Hội đồng Khoa học (Scientific Board)

2.  Ban Điều hành (Executive Board)