Hoạt động đào tạo
Viện IRED sẽ hợp tác với các Trường, Viện trong và ngoài nước để cung cấp những chương trình đào tạo dành cho các nhà giáo dục, bao gồm lãnh đạo các nhà trường, giới giảng dạy, các nhà quản lý giáo dục, các chuyên viên giáo dục, các bậc phụ huynh, và những người có mong muốn trau dồi thêm chuyên môn nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

Các chương trình đào tạo của Viện IRED gồm:

  • Chương trình có bằng cấp (degree programs)
  • Chương trình đào tạo ngắn hạn (certificate programs)
MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊU BIỂU

HỘI THẢO QUỐC TẾ TIÊU BIỂU
Hội nghị Quốc tế về Năng lực Lãnh đạo Giáo dục Châu Á

Chủ đề: Lãnh đạo giáo dục tại Châu Á Thái Bình Dương: Những thách thức trong nghiên cứu và thực hành
(Leadership and Learning in Asia Pacific: Challenges for Research and Practice) 

Tổ chức: Viện IRED và Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Hong Kong
Thời gian:
Từ ngày 11 đến 13 tháng 03 năm 2012
Địa điểm:
Khách sạn Palace, TP. HCM, Việt Nam