PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

NỘI DUNG & LỊCH HỌC


 

#

 

TÊ N CHUYÊ N ĐỀ

 

SỐ BUỔI

 

LỊCH HỌC

 

PHỤ TRÁ CH/ CHỦ TRÌ

1

Chân dung nhà nghiên cứu
Being a Professional Researcher

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

  Diễn giả quốc tế

2

Đạo đức nghiên cứu
Research Ethics

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế

3

Thiết kế nghiên cứu
Research Design

6

Chủ nhật
07, 14, 28/10/2018
8.30-17.00

PGS. Nguyễn Thị Hồng Xoan

4

Khoa học luận & Phương pháp luận
Epistemology & Methodology

6

Thứ 6
12, 26/10 và
02/11/2018
8.30-11.30
Thứ 7
06, 13, 27/10/2018
18.30-21.30

NNC Bù i Văn Nam Sơn

5

Phương pháp nghiên cứu định tính
Qualitative Research Method

6

17, 24/11/2018
18.30-21.30
Chủ nhật
18, 25/11/2018
8.30-17.00

TS. Nguyễn Xuâ n Nghĩa

6


Phương pháp nghiên cứu định lượng
Quantative Research Method

6

Thứ 6
07/12/2018
13:30-17:00
Thứ 7
15/12/2018
18.30-21.30
Chủ nhật
09, 16/12/2018
8.30-17.00

TS. Trần Anh Tiến

7

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Mixed Methods Research

6

Thứ 7
05, 12/01/2019
18.30-21.30
Chủ nhật
06, 13/01/2019
8.30-17.00

PGS. Nguyễn Đức Lộc

8

Công bố nghiên cứu
Research  Publication

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế

9

Kinh nghiệm Nghiên cứu
Field Research Experiences

1

Thứ Sáu

13.30-17.00

Diễn giả quốc tế
34 buổi (#136 tiết)

03 thá ng


Các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “ môn học” .
Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “ tọa đàm” .
Các tọa đàm này do Viện IRED tổ chức và hoàn toàn miễn phí tham dự.
 

 

#

TÊ N CHUYÊ N ĐỀ

SỐ BUỔI

LỊCH HỌC

PHỤ TRÁ CH

/ CHỦ TRÌ

1

Châ n dung nhà nghiê n cứu
(Being a Professional Researcher)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d 

Gs. Philip Hallinger 

2

Đạo đức nghiê n cứu

(Research Ethics)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

24/2/2017 

GS. Alma Harris 

3

Đề cương nghiê n cứu
& Thiết kế nghiê n cứu

(Research Proposal & Research Design)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d

Gs. Philip Hallinger

4

Khoa học luận & Phương phá p luận (Epistemology & Methodology)

6

8:30-17:00

6-9/12/2016

NNC Bù i Văn Nam Sơn

5

Phương phá p nghiê n cứu định tí nh

(Qualitative Research Method)

6

8:30-17:00

21-23/2/2017

GS. Alma Harris

6

Phương phá p nghiê n cứu định lượng

(Quantative Research Method)

6

8:30-17:00

4-8/1/2017

TS. Trần Anh Tiến

7

Phương phá p nghiê n cứu hỗn hợp

(Mixed Methods Research)

6

8:30-17:00

14-16/3/2017?

Gs. Kimberly Goyette

8

Bá o cá o nghiê n cứu
& Cô ng bố nghiê n cứu

(Final Report & Reseach Publication)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

a-b/c/201d

Gs. Philip Hallinger

9

Tà i trợ nghiê n cứu

(Research Funding)

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

17/3/2017?

Gs. Kimberly Goyette

10

Kinh nghiệm Nghiê n cứu thực địa

(Field Research Experiences) 

1

Thứ Sá u

13:30-17:00

20/01/2017?

PGS. Nguyễn Đức Lộc

Tổng cộng gồm 4 mô n học và 6 tọa đà m

30

30 buổi x 3 giờ/buổi=90 giờ=120 tiết

Ghi chú : Cá c chuyê n đề một buổi sẽ được triển khai theo hì nh thức “ tọa đà m” tự chọn,
cò n cá c chuyê n đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hì nh thức “ mô n học”
bắt buộc.